Sloka

Kewanten binanipun, sloka puniki ngangge lengkara; Buka slokane,......., Buka slokane gumine,......., Kadi slokan jagate,........, upami :
Buka slokane, adeng buin sepita,
suksmanipun : kaucapang ring anake sane kalintang plapan (tangar) ngraos lan melaksana.

Buka slokan gumine, nundunin macan turu, 
suksmanipun : sakadi anake sane nantangin musuh sane sampun nengil.

Skadi slokan jagate, sukeh anake ngebatang banjar,
suksmanipun : wiakti sukeh pisan anake dados klian jaga ngladenin anak akeh (rakyat).

Buka slokane, aji keteng mudah, aji dadua mael, 
suksmanipun : kaucapang ring anake sane nenten uning ngajinin pitresnan kalih paweweh anak lianan (timpal).

Buka sloka, ajum-ajuman puuh, sangkure masih ia, 
suksmanipune : sakadi anake sane beog ajum, pamuput ipun pacang pocol wiadin sengkala.

Buka slokane, apa ane pemula, keto ane kepupu, 
suksmanipun : napi sane kakaryanin, sapunika taler pikolehipun; yening melaksana kaon, sinah sengkala sane jagi kapanggih.

Buka sloka, bani mabak jepun, eda takut kena getahne, 
suksmanipun : yening purun ngambil pakaryan sane ageng tur abot, sampunang ajerih pacang manggihin pakeweh utawi kabean ageng.

Buka slokane, bantang busuk badingang, apa tuara misi,
suksmanipun : kiwangane san elintang, yening mangkin malih medalang wiadin raosang, janten ngakehang kanten kaiwangan ipun.
Sloka yening ring Bahasa Indonesia pateh sekadi "Bidal". Sloka puniki masaih ring sesonggan, kantun ilid artinipun.
............ pah2an sastra saking basita paribasa