Kambing Takutin Macan

Kacerita ada kambing madan Ni Mésaba ngajak Ni Wingsali. Ia luas ka alasé, ngalih amah-amahan ané nguda-nguda. 

Panakné Ni Wingsali masih bareng ka alasé. Tan kacerita di jalan, teked ajak dadua di alasé. ”bih, demené Ni Mésaba ajak Ni Wingsali, nepukin amah-amahan ané nguda-nguda.

Sedeng itehe ngamah, Ni Wingsali makasiab nepukin buron tawah. Melaib Ni Wingsali di durin méméné, sambilanga matakon. ”Mémé….mémé….ade buron tawah, to to ya mémé…..! ”ikuhné lantang, gubané aéng”, nyeh tiyang mémé..!

Mesaut lantas Ni Mésaba, 
”ento madan I Macan”, nah kéné jani cening,
entegang sebengé apang care anak sakti,
anggon nayanin I Macan, ané malaksana corah”.

I Macan masih ngon nepukin Ni Mésaba ngajak pianakné Ni Wingsali. I Macan ngomong, 
”Ih, buron apa saja iba bani mai ka alasé? kai ané kuasa di alasé ené”!.
Mesaut Ni Mésaba, ”Ih iba macan. Iba mirib tusing nawang, uli awak kainé bisa pesu api. Di tanduk kainé Ida Sang Hyang Siwa ané malinggih. Kai kaliwat sakti, tusing buungan iba amah kai. Sambilanga Ni Mésaba ngéngkotang tandukné tur mekecos.

I Macan lantas malaib. tepukina tekén i Bojog. i Bojog matakon”, 

Beli, apa krana beli malaib?”. 

I Macan masaut, ”beli jejeh nepukin buron tawah. Awakné poléng tandukné lanying”.

Raris, seanturnyane >> I Bojog buin ngomong .......